شرکت ساختمانی معمار شهر

پروژه ها و کیفیت کار

شرکت ساختمانی معمار شهر به عنوان سرمایه گذار در عرصه پروژه های ساختمانی مسکونی، با هدف اعمار مراکز رهایشی و تجارتی با کیفیت، مطابق استندردها و نورم های ساختمان سازی جهانی، مدعی اعمار مرفه ترین و عصری ترین ساختمان ها می باشد. در اعمار این ساختمان ها از مقاوم ترین مواد ساختمانی مطابق شرایط اقلیمی کشور و از پپیشرفته ترین ماشین آلات استفاده خواهد شد.


در طراحی و دیزاین این پروژه ها که از جمله نخستین پروژه های این شرکت می باشند، در کنار استحکام، سهولت های بی شماری جهت رفاه و آسودگی ساکنان آن در نظر گرفته شده است.